salamisol@gmail.com

Δήμος Σαλαμίνας-Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 24 ης Συνεδρίασης (Τακτική )

αρχείο λήψηςΈχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,  του Ν. 3852/2010, να σας καλέσω σε Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας, την 13ην  Δεκεμβρίου 2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 16.00 στο  Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1.-  Καθορισμός τελών καθαριότητας και  ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018».

2.- Επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) και ειδικότερα για την αναπροσαρμογή ή μη του τιμολογίου της Ύδρευσης των τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και Νεκροταφείου

3.-  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2017.

4.- Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας, οικονομικού έτους 2017, κατόπιν εγκρίσεώς της από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.   

5.- Έκθεση Εσόδων  Εξόδων Γ΄ τριμήνου, οικ. έτους 2017.

6.-Εκκαθάριση  της δαπάνης κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης  ακαθάρτων υδάτων, σύμφωνα με  τις περαιωμένες  συμβάσεις και διακανονισμός  αποπληρωμής  αυτής , από  τον κύριο  του ακινήτου.

7.- Επανεξέταση του θέματος που αφορά το αίτημα του αναδόχου περί καταβολής  δαπάνης  θετικών  ζημιών  στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου : Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης  στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια  του Δήμου Σαλαμίνας.

8.-΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.  «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π» οικ. Έτους 2017.

9.- Τακτική  Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ.  ΑΚΟΙΠΟΠ Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2018.

 

10.-΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στον  Απολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας οικονομικού  Έτους 2016.

11.-΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Βιβλιοθήκη –Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας» Δήμου Σαλαμίνας  οικονομικού έτους 2017.

12.- Μίσθωση ακινήτου  για την στέγαση του Αμαξοστασίου  του Δήμου Σαλαμίνας.

13.- Έγκριση της υπ’ αριθμ.  7/2017  μελέτης προμήθειας  εδεσμάτων  για τις εκδηλώσεις των  Χριστουγέννων  και Πρωτοχρονιάς  του Δήμου  Σαλαμίνας καθώς και των Δημοτικών Κοινοτήτων  και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

14.-Έγκριση της υπ’ αριθμ.  8/2017  μελέτης  διενέργειας Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων  και ψήφιση σχετικής πίστωσης .

15.- Έγκριση  3ου Α.Π.Ε.  του έργου : Κατασκευή δικτύου  αποχέτευσης  στους οικισμούς Αμπελάκια  και Σελήνια  του Δήμου Σαλαμίνας.

16.-Έγκριση  1ου Α.Π.Ε.  του έργου : «Ανακατασκευή  φθορών οδοστρώματος  στην Δημοτική Κοινότητα Σαλαμίνας».

17.-Έγκριση  1ου  Α.Π.Ε. του έργου : «Κατασκευή φρεατίων  και αγωγών απορροής  στον Δήμο Σαλαμίνας».

18.- Έγκριση  1ου  Α.Π.Ε. εργασιών  του έργου : «Ανακατασκευή  φθορών  οδοστρώματος  στην Δημοτική Ενότητα Αμπελακίων».

19.- Έγκριση  1ου  Α.Π.Ε. εργασιών  του έργου : «Ανάπλαση πλατείας Αγ. Γεωργίου».

20.- Έγκριση  1ου  Α.Π.Ε. εργασιών  του έργου : «Συντήρηση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων».

21.- ΄Εγκριση  Προσωρινών κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων για το έργο  Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης  στην Δημοτική Κοινότητα Αμπελακίων .

22.-  Έγκριση  ή μη  προσωρινής κατάληψης  οδοστρώματος  επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής  για τις ανάγκες του έργου : Κατασκευή  συλλεκτήρων ομβρίων  στην περιοχή Σαλαμίνας της νήσου Σαλαμίνας.

23.- Έγκριση μελέτης  και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης  για το έργο που αφορά την συντήρηση –βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Σαλαμίνας .

24.- Επικαιροποίηση  της υπ’ αριθμ. 68/2017 απόφασης  του Δ.Σ. που αφορά:- Έγκριση  μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου « Συντήρηση – επισκευή οδοφωτισμού  επί της Λεωφόρου Αιαντείου  στην Σαλαμίνα».

25.-  Έγκριση χρονικής παράτασης σύμβασης  που αφορά « Υποστηρικτικές εργασίες  για την σύνταξη των οικονομικών  καταστάσεων  ετών  2014 και 2015  παρακολούθηση της  διπλογραφικής  λογιστικής μεθόδου  για  τα έτη 2014 και 2015  και φορολογική υποστήριξη  για το έτος 2016 σύμφωνα με την  261/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

26.- Ορθή Επανάληψη  της υπ’ αριθμ. 236/2016 απόφασης Δ.Σ. που αφορά : Προέγκριση  παράτασης της συνολικής προθεσμίας  του υποέργου  2  της πράξης : Κατασκευή  Δικτύου αποχέτευσης  στους οικισμούς  Αμπελάκια  και Σελήνια  του Δήμου Σαλαμίνας  με κωδικό ΜΙS 341287.

27.-Έγκριση μελέτης  και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης  της παροχής  υπηρεσιών  που αφορά την συντήρηση  και τεχνική υποστήριξη  οικονομικών και διοικητικών  προγραμμάτων  του Δήμου Σαλαμίνας.

28.- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.  56/2017 απόφασης  του Δ.Σ.  ως προς το β΄ σκέλος  που αφορά τα μέλη των παραγωγικών τάξεων.

29.- Τροποποίηση  της υπ’ αριθμ.  107/2017  απόφασης Δ.Σ.  Σαλαμίνας που αφορά  το σχέδιο Προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Σαλαμίνας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας  για την αποκομιδή , μεταφορά  και διάθεση των απορριμμάτων της χερσαίας ζώνης λιμένα στα Διοικητικά όρια του  Δήμου μας.

30.- Eξουσιοδότηση  Δημάρχου  για μεταβίβαση  πλαισίου οχήματος  στον Δήμο Σαλαμίνας.   

31.- Περί υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον ΑΞΟΝΑ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

32.-Ορισμός οργάνων  της διαδικασίας και των όρων  διενέργειας  δημοπρασιών  εκποίησης ή μίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.

33.- Διευθέτηση Λογαριασμών  ύδρευσης  από υπερκαταναλώσεις.

34.- Επιβολή δόσεων  ,σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν. 4483/2017  

35.- Διαγραφές  από χρηματικούς καταλόγους.

36.- Διορθώσεις Λογαριασμών ύδρευσης.  

37.- Αύξηση  ωρών  εργασίας  της υπαλλήλου  Σιγάλα – Βαλσάμη  Σταματίνας   κλάδου ΥΕ καθαριστριών σχολικών μονάδων.

                                

 

                                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                    ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ – ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

 

About the Author

Related Posts

Leave a Reply

*